Secondhand - velký výběr, nízké ceny

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu - second hand a outlet e-shopu secondstyle.cz. V případě změny obchodních podmínek e-shopu se použije verze, která platila ke dni nákupu.

Provozovatel internetového obchodu second hand a outlet secondstyle.cz.

Barbora Felcmanová

Sídlo firmy: Zátor 52, 79316

Provozovna/reklamace/vrácení zboží: Janáčkovo nám. 779/3,79401 Krnov

Tel. 773941310, e-mail: info@secondstyle.cz

IČ.:01384473

Číslo účtu pro české zákazníky 225270108/0300

Prodávané zboží je dovezeno z Anglie, případně z jiných zemí EU a vyhovuje legislativním normám a hygienickým předpisům platným na území ČR. Drobné zkreslení odstínů barev může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, jiným nastavením monitoru počítače atd.

Prodávané zboží může vykazovat jistou míru opotřebení odpovídající délce předcházejícího užívání. Prodávající nemá informace o délce předcházejícího užívání nabízeného zboží. Cena zboží je stanovena s ohledem na opotřebení zboží jeho předcházejícím užíváním.

Uzavření kupní smlouvy

Vyplnění údajů a odeslání objednávky zákazníkem je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky na e-mail zákazníka. V tomto okamžiku dojde k závaznému souhlasu zákazníka i prodávajícího s předmětem prodeje a mezi oběma stranami vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy potvrzuje zákazník souhlas s obchodními podmínkami internetového obchodu secondstyle.cz.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník má možnost sám objednávku stornovat, pokud zrušovací projev dojde prodávajícímu před doručením objednávky nebo současně s ní ( § 1737 občanského zákoníku ). Všechny objednávky přijaté e-shopem secondstyle.cz jsou podle výše uvedeného vysvětlení závazné. Pokud chce zákazník objednávku stornovat, oznámí zrušení objednávky co nejrychleji prodávajícímu. Při zrušení objednávky uvede jméno, telefon, e-mail a číslo objednávky. V případě, že storno objednávky obdrží prodávající před odesláním zboží na adresu zákazníka, bude objednávka zrušena bez jakékoliv sankce. Pokud prodávající obdrží storno objednávky až po odeslání zboží na adresu zákazníka, může požadovat náhradu nákladů vynaložených na expedici zboží. Pokud zákazník opakovaně stornuje svou objednávku nebo její část, vyhrazuje si prodávající možnost tohoto zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

V e-shopu secondstyle.cz při objednávkách textilu nad 1500 Kč má zákazník dopravu zdarma. Pokud ovšem zákazník část zboží vrátí a cenu objednávky tak sníží pod 1000Kč, vyhrazujeme si právo odečíst cenu dopravy za zboží, které si zákazník ponechal, od ceny vráceného zboží. Doprava zboží zdarma není nároková ze zákona a proto prodávající takto stanoví dopravní podmínky:

Doručení objednávky

a) Oblečení second hand se odesílá zpravidla do 5 pracovních dnů po přijetí objednávky nebo platby předem na účet. V balení oděvů je přiložen daňový doklad. Pokud bude obal viditelně poškozen, uplatní zákazník reklamaci přímo při doručení nebo převzetí zásilky na poště.

b) Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího předáním zboží přepravci v Krnově ( § 2123 občanského zákoníku ).

c) Prodávající si vyhrazuje možnost neobsluhovat zákazníky, kteří si nepřevezmou své objednávky v úložné době 7 dnů u České pošty a zásilky tak budou vráceny zpět. Každá jednotlivá objednávka může mít maximálně 35Kg. V případě vyšší váhy je objednávka rozdělena do více balíků. Poštovné bude účtováno za každý jednotlivý balík dle ceníku.

d) Nepřevezme-li zákazník objednané zboží, prodávající může požadovat úhradu nákladů vynaložených na dopravu zboží.

Poučení o právu spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

a) Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy a současně vrátit dodané zboží bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží ( § 1829 občanského zákoníku ). Prodávající umožňuje nad rámec zákonných ustanovení odstoupit od smlouvy po dohodě s prodejcem i částečné vrácení zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího Barboru Felcmanovou, se sídlem v Krnově, Janáčkovo nám. 779/3, 79401 , e-mail: info@secondstyle.cz, telefon: 773941310, a to formou jednostranného právního jednání ( dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem ).

Na naší webové stránce je k dispozici předpřipravený formulář pro odstoupení od smlouvy. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Zboží musí být vráceno kompletní ( nad rámec zákona je možné i částečné vrácení zboží. V tomto případě jsou náklady na dopravu řešeny v bodě 5 těchto obchodních podmínek), nepoškozené, stejně zabalené, ve stavu, v jakém bylo doručeno. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi a číslo bankovního účtu, na který zákazník požaduje vrátit peníze. Prodávající převede zaplacenou částku zpět na uvedený účet zákazníka.

b) Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od kupní smlouvy zcela, zaplacené peněžní prostředky včetně nákladů na dodání vrátíme po obdržení vráceného zboží ( § 1832 občanského zákoníku ). Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete zpět nebo předejte na adrese:Barbora Felcmanová, Krnov Janáčkovo nám. 779/3, PSČ 794 01. Lhůta se považuje za zachovalou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

V případě odstoupení od kupní smlouvy ponesete náklady spojené s vrácením zboží obvyklou poštovní cestou.

Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora C-511/08, které interpretuje směrnici 97/7/ES, musí prodávající uhradit kupujícímu cenu zboží i kupujícím zaplacené náklady na dopravu zboží z obchodu ke kupujícímu. Kupující tak nese pouze náklady na dopravu vraceného zboží zpět prodávajícímu. Pokud kupující odstupuje jen částečně od smlouvy, tedy vrací pouze část zboží, přechází náklady na dopravu na zboží, jež si kupující ponechal. Viz bod 5 těchto obchodních podmínek.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti ( např. úprava barvy, velikosti či střihu) .

d) Zboží nelze vracet na dobírku. Takto vrácené zboží nebude převzato.

Odpovědnost za vady zboží

a) V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím ( § 2167 občanského zákoníku ). Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců ( § 2168 občanského zákoníku ).

b) Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu ( § 2171 občanského zákoníku ).

c) V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající vyhrazuje právo zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

d) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní tak písemně nebo elektronicky a musí uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky a označit vady zboží a nárok, který uplatňuje.

e) Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Prodávající je povinen nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci a své rozhodnutí sdělit kupujícímu e-mailovou zprávou

Závěrečná ustanovení a řešení sporů

a) Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem.

b) Záležitosti těmito obchodními podmínkami neřešené se řídí občanským zákoníkem z.č. 89/2012 Sb., v platném znění, a dále zákonem na ochranu spotřebitele z.č. 634/1992 Sb..

c) Vzájemné spory mezi prodávajícím a zákazníkem, nedojde-li k dohodě mezi nimi, řeší obecné soudy České republiky.

d) V případě, že dojde mezi prodávajícím a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrana osobních údajů

Internetový obchod e-shop secondstyle.cz prohlašuje, že osobní data zákazníků budou použita pouze za účelem vyřízení objednávek a informování zákazníků o novinkách a změnách e-shopu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti. Osobní data zákazníků budou chráněna dostupnými prostředky před zneužitím a nebudou poskytnuta třetím osobám. Toto ustanovení zůstává v platnosti i v případě ukončení činnosti provozovatele e-shopu secondstyle.cz.

Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí s tím, aby poskytnutí osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z.č.101/2000 Sb. za účelem plnění práv a povinností z kupní smlouvy.

Nahoru